5.4/10
173

زندگی ۶ جوان به طرز وحشتناک و از راه های پیچیده ای به هم گره میخورد که بر اساس رویداد های واقعی است .