حجمه ی زیاد برنامه های دوستیابی گروهی از دوستان رو به گردابی از سکس ، طمع و عدم اعتماد به نفس در این فیلم کمدی میرساند که آنها را به ارزیابی فرهنگ دوستیابی ...