برنامه ای در مورد زندگی روزمره افرادی است که در بخش اورژانس بیمارستان شهر هولبی کار می کنند...

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 33

سریال های پیشنهادی